شستشوی اتوماتیک خیابان !

خیابان خودشو در کره جنوبی!

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۳ ۰۳-۰۹-۱۳۹۶

کف این خیابان در کره جنوبی با سیستم نازل ها و آب پاش های خاص طوری طراحی گردیده است که در صورت نیاز خیابان با پاشش آب شستشو می گردد.

تبریز امروز:

 خیابان - شستشو با نازل های کف

 

کف این خیابان در کره جنوبی با سیستم نازل ها و آب پاش های خاص طوری طراحی گردیده است که در صورت نیاز خیابان با پاشش آب شستشو می گردد.

@