تلسکوپ هابل دردر 4 می 2002 به چشم گربه می نگریست!

سحابی چشم گربه

تاریخ انتشار : ۰۶:۵۵ ۱۶-۰۲-۱۳۹۹

سحابی چشم گربه یکی از پیچیده ترین سحابی های سیاره ای است که توسط یک ستاره در حال مرگ تولید می شود. این تصویر الگوی حلقه های متحدالمرکز در اطراف ستاره مرکزی را نشان می دهد. هر "حلقه" در واقع لبه یك حباب كروی از ماده ای است كه ستاره از آن بیرون می زند.

تبریز امروز:

Cat's Eye Nebula

در 4 می 2002سحابی چشم گربه یکی از پیچیده ترین سحابی های سیاره ای است که توسط یک ستاره در حال مرگ تولید می شود. این تصویر الگوی حلقه های متحدالمرکز در اطراف ستاره مرکزی را نشان می دهد. هر "حلقه" در واقع لبه یك حباب كروی از ماده ای است كه ستاره از آن بیرون می زند.


نظرات کاربران


@