معرفی کتاب - پروفسور مانوئل بربریان

زمین لرزه ها و گسلش های سطحی زمین لرزه در فلات ایران

تاریخ انتشار : ۱۰:۰۸ ۰۹-۰۸-۱۴۰۱

زمین‌لرزه‌ها و گسل‌های زمین‌لرزه‌ای در فلات ایران، یک کار تحقیقاتی چندرشته‌ای جامع و گویا است که جنبه‌های انسانی و فیزیکی گسل‌های فعال و زمین‌لرزه‌های با بزرگی بزرگ را از دوران باستان در فلات ایران را تحلیل می‌کند. سوابق تاریخی، باستان‌شناسی و جامعه‌شناختی طولانی‌مدت زمین‌لرزه‌ها که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند، بینشی درباره بزرگی زلزله، تکرار، تقسیم‌بندی گسل‌ها، خوشه‌بندی و الگوهای گسیختگی‌های زمین‌لرزه از دوران ماقبل تاریخ تا کنون به دست می‌دهد. بخش اول کتاب به بررسی سنت ها و ادبیات شفاهی منطقه مربوط به زلزله، به ویژه در فولکلور، ادبیات حماسی و الهیات می پردازد. بخش دوم پدیده‌های دینامیکی مرتبط با زمین‌لرزه‌ها، از جمله تکتونیک فعال، باستان لرزه‌خیزی، و گسل‌شدن سطح زمین‌های لرزه‌ای در طول قرن بیستم را ارزیابی می‌کند.

تبریز امروز:

زمین‌لرزه‌ها و گسل‌های زمین‌لرزه‌ای در فلات ایران، یک کار تحقیقاتی چندرشته‌ای جامع و گویا است که جنبه‌های انسانی و فیزیکی گسل‌های فعال و زمین‌لرزه‌های با بزرگی بزرگ را از دوران باستان در فلات ایران را تحلیل می‌کند. سوابق تاریخی، باستان‌شناسی و جامعه‌شناختی طولانی‌مدت زمین‌لرزه‌ها که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند، بینشی درباره بزرگی زلزله، تکرار، تقسیم‌بندی گسل‌ها، خوشه‌بندی و الگوهای گسیختگی‌های زمین‌لرزه از دوران ماقبل تاریخ تا کنون به دست می‌دهد. بخش اول کتاب به بررسی سنت ها و ادبیات شفاهی منطقه مربوط به زلزله، به ویژه در فولکلور، ادبیات حماسی و الهیات می پردازد. بخش دوم پدیده‌های دینامیکی مرتبط با زمین‌لرزه‌ها، از جمله تکتونیک فعال، باستان لرزه‌خیزی، و گسل‌شدن سطح زمین‌های لرزه‌ای در طول قرن بیستم را ارزیابی می‌کند.

زمین‌لرزه‌ها و گسل‌های زمین‌لرزه‌ای در فلات ایران، یک کار تحقیقاتی چندرشته‌ای جامع و گویا است که جنبه‌های انسانی و فیزیکی گسل‌های فعال و زمین‌لرزه‌های با بزرگی بزرگ را از دوران باستان در فلات ایران را تحلیل می‌کند. سوابق تاریخی، باستان‌شناسی و جامعه‌شناختی طولانی‌مدت زمین‌لرزه‌ها که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند، بینشی درباره بزرگی زلزله، تکرار، تقسیم‌بندی گسل‌ها، خوشه‌بندی و الگوهای گسیختگی‌های زمین‌لرزه از دوران ماقبل تاریخ تا کنون به دست می‌دهد. بخش اول کتاب به بررسی سنت ها و ادبیات شفاهی منطقه مربوط به زلزله، به ویژه در فولکلور، ادبیات حماسی و الهیات می پردازد. بخش دوم پدیده‌های دینامیکی مرتبط با زمین‌لرزه‌ها، از جمله تکتونیک فعال، باستان لرزه‌خیزی، و گسل‌شدن سطح زمین‌های لرزه‌ای در طول قرن بیستم را ارزیابی می‌کند. این کار یک بررسی فنی ارزشمند و یک مرجع ضروری برای درک تحلیل خطر لرزه ای و به حداقل رساندن خطر زلزله در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته زلزله خیز در سراسر جهان است.

نویسنده : م بربریان
تاریخ انتشار مورد انتظار: 25 ژوئن 2014
ناشر : الزویر
چاپ کتاب ISBN :9780444632920
تعداد صفحات: 714
ابعاد: 229*152
رویکردی منحصر به فرد و زاویه باز به زلزله و اثرات آن

ویژگی های کلیدی:
• مرجعی برای ارزیابی و تحلیل خطر لرزه ای فراهم می کند
• داده های مربوط به تغییر شکل های پوسته ناشی از گسلش و چین خوردگی زلزله از زمان های تاریخی را پوشش می دهد.
• داده های منحصر به فرد و کاملی را برای استفاده در تجزیه و تحلیل روابط تجربی در همه مناطق ارائه می دهد

فهرست مطالب:
زمین لرزه ها و گسلش های سطحی زمین لرزه در فلات ایران، ویرایش اول
پیشگفتار
قدردانی
مقدمه
بخش اول: هشدار خطر زلزله در سنت و ادبیات شفاهی در فلات ایران
1. نام مکان ها و آثار زبانی با اشاره به زلزله های پیش از تاریخ. هشدار خطر زلزله در روایات شفاهی
2. افسانه های زلزله
3. زلزله و اندیشه های دینی
4. نظریه های زلزله باستانی
5. فولکلورها و افسانه های زلزله
6. زلزله در ادبیات حماسی
7. اشعار زلزله و ابیات گاه نگاری
8. کتیبه های مربوط به زلزله
بخش دوم: پدیده های دینامیکی مرتبط با زلزله در فلات ایران
9. زمین ساخت و زمین شناسی فعال فلات ایران
10. باستان شناسی
11. گسلش سطح زمین لرزه ای قبل از 1900
12. 1900-1963 زمین لرزه سطحی گسل
13. 1964-1997 زمین لرزه سطحی گسل
14. 1998-2013 زمین لرزه سطحی گسل
15. لغزش خمشی و گسلش در سطح مربوط به زمین لرزه کور
16. الگوهای گسیختگی های تاریخی زلزله در فلات ایران
17. تاریخ زمین لرزه فلات ایران
منابع


نظرات کاربران


@