ریحانه صدقی

همایون ! گربه پر فیس و افاده ی محله

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۵ ۲۰-۰۷-۱۴۰۰

اسمش همایون است ، خیلی با فیس و افاده راه می رود! عزت نفسش را حفظ می کند! کمتر دیده شده است که از همسایه هایش غذا بخواهد! خانه اش قابل شناسایی نیست ! اما محله اش معلوم است! خیلی طرفدار دارد ، نه تنها بین گربه ها که بین آدم ها هم ! دوربین را که به سمتش گرفتم چندان اعتنایی نکرد ، حتی از جایش هم بلند نشد ! چند نگاهی به دوربین انداخت و بعد این ور و آن ور نگاه می کرد! چند بار دعوت کرده ام به خانه ی ما هم سری بزند اما او عاشق کوچه و گردش در بالای دیوارهاست !

تبریز امروز:

همایون - گربه محله ما - ریحانه صدقی-Reyhane Sedghi

اسمش همایون است ، خیلی با فیس و افاده راه می رود! عزت نفسش را حفظ می کند! کمتر دیده شده است که از همسایه هایش غذا بخواهد! خانه اش قابل شناسایی نیست ! اما محله اش معلوم است! خیلی طرفدار دارد ، نه تنها بین گربه ها بلکه بین آدم ها هم !

ریحانه صدقی-گربه -پیشی -  Reyhane Sedghi

 

ریحانه صدقی-گربه -پیشی -  Reyhane Sedghi

دوربین را که به سمتش گرفتم چندان اعتنایی نکرد ، حتی از جایش هم بلند نشد ! چند نگاهی به دوربین انداخت و بعد این ور و آن ور را نگاه می کرد! چند بار دعوت کرده ام به خانه ی ما هم سری بزند اما او عاشق کوچه و گردش در بالای  دیوارهاست !

 

ریحانه صدقی


نظرات کاربران


@