کودک افغان و استاد

قالی بافان

تاریخ انتشار : ۲۲:۱۱ ۱۹-۰۳-۱۳۹۶

بیم وامید بر چهره شان دیده می شود اما معصومیت کودکانه شان بر جلوه تصویر افزوده است

تبریز امروز:

کودکان قالیباف افغان در کنار استاد

 

 عکس از حسن حسینی

منبع : افغانستان امروز

@