عکس از کاوه وحیدی آذر

پیشی دانشگاه هنر اسلامی

تاریخ انتشار : ۱۱:۰۱ ۳۱-۰۳-۱۳۹۸

در حیاط دانشگاه هنر اسلامی تبریز قدم می زدم ، تا مرا دید به دنبالم آمد، شیطنت می کرد ، من را درخت فرض می کرد و با پرش می خواست از ساق پای من بالا بیاد. چنگال هایش را در پیراهنم فرو کرد و .............. وای !!!!

تبریز امروز:
در حیاط دانشگاه هنر اسلامی تبریز قدم می زدم ، تا مرا دید به دنبالم آمد، شیطنت می کرد ، من را درخت فرض می کرد و با پرش می خواست از ساق پای من بالا بیاد. چنگال هایش را در پیراهنم فرو کرد و .............. وای !!!! 

د.پیشی دانشگاه هنر اسلامی

دنبال دوست می گشت و کسی آنجا نبود ، دانشجوها  از این ترم تحصیلی رها شده بودند و من در پی یافتن زیبایی های این دانشگاه بودم که پیشی را نیز از ویژگی های  دانشگاه یافتم.


نظرات کاربران


@