مرگ علی عبدالله صالح!

پایان رقص روی سر مارها!

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۲ ۱۳-۰۹-۱۳۹۶

او در مقابل حملات عربستان به یمن در کنار هوثی ها بود که ناگهان به تغییر موضع و تلاش برای تصرف صنعا دست زد و با شکست در این ماجرا وی به طرزی مشکوک کشته شد و بدین سان مردی که خود را رقاص بر سرمارها می دانست ، در آخرین رقص خود با گزش مارها فرو افتاد.

تبریز امروز:

علی عبدالله صالح  دو ماه پیش در کنار هوادارانش

علی عبدالله صالح در 75 سالگی که 34 سال آن در حکومت بریمن گذشت ، در یک حادثه تروریستی کشته شد و آخرین رقص او بر سر مارها نتوانست سرانجام خوبی داشته باشد.

علی عبدالله صالح چهارمین رییس جمهور کشور جمهوری عربی یمن بود که مابین سال های 1974 تا 1978 به قدرت رسیدند، 2 نفر از پیشینیان وی کشته شدند و رییس جمهور سوم فرار کرد اما او توانست قدرت را حفظ کند .

جنگجویان هوثی امروز در مفابل اقامتگاه علی عبدالله صالح در صنعا

علی عبدالله صالح  توانست در سال 1990 با جمهوری دمکراتیک یمن که مرکز آن عدن بود بر اتحاد دو یمن برسد و سپس در یک درگیری آنان را از قدرت کنار بگذارد.

او در درگیری با زیدی ها که هوثی گفته می شوند؛ کشور  را به بحران کشانید و در نهایت کاخ ریاست جمهوری را ترک گفت، اما  بحران ایجاد شده توسط وی که ناشی از عدم رضایت

وی از کناره گیری بود موجب بحران دائمی برای یمن شد.

او در مقابل حملات عربستان به یمن در کنار هوثی ها قرار گرفت که ناگهان به تغییر موضع و تلاش برای تصرف صنعا دست زد و  با شکست در این ماجرا وی به طرزی مشکوک کشته شد.

و بدین سان مردی که خود را "رقاص بر سرمارها" شبیه می دانست، در آخرین رقص خود با گزش مارها فرو افتاد.


نظرات کاربران


@