تجربه ی جوان - آلبوم "در وقفل" هدیه جعفر نژاد

قفل و زنجیر بر در

قفل و زنجیر بر در

در نمادی از حریم است اما هرگز مسدود نیست !

قفل بر در

قفل بر در

در نمادی از حریم است اما هرگز بر روی دوستان مسدود نیست !

قفلی ساده بر در

قفلی ساده بر در

در نمادی از حریم است اما هرگز بر روی دوستان مسدود نیست !

قفل بر در آهنی

قفل بر در آهنی

در نمادی از حریم است اما هرگز مسدود نیست !

قفل بر در مغازه

قفل بر در مغازه

حفظ حریم

کوبش مهر

کوبش مهر

با مهر بر در زدن

در و قفلش