شفا! آلبوم نقاشی های مرکز توانبخشی شفا

خانه ! نقاشی محمد قابچی

خانه ! نقاشی محمد قابچی

محمد قابچی 42 ساله و با معلولیت ذهنی خفیف می باشد

پسر کوچولو! نقاشی محمد قابچی!

پسر کوچولو! نقاشی محمد قابچی!

محمد قابچی 42 ساله و با معلولیت ذهنی خفیف می باشد

نقاشی امید آقایی!

نقاشی امید آقایی!

امید آقایی 15 ساله با معلولیت ذهنی خفیف است

تظاهرات ! نقاشی مهدی صمصامی

تظاهرات ! نقاشی مهدی صمصامی

مهدی صمصامی 21 ساله است

آقا گربه! نقاشی امید ابراهیمی !

آقا گربه! نقاشی امید ابراهیمی !

امید ابراهیمی 15 ساله است.

پسرکوچولو ! نقاشی ایرج ملا زاده!