آتیه ! "آلبوم نقاشی کودکان توانبخشی "

خورشید  اثر علی 5 ساله

خورشید اثر علی 5 ساله

علی 5 ساله کم توان ذهنی است

تک درختت ! اثر فاطمه

تک درختت ! اثر فاطمه

فاطمه کم توان ذهنی 9 ساله از مرکز آموزش و توانبخشی آتیه ایلخچی

خانه ! اثر امیر علی

خانه ! اثر امیر علی

امیر علی کم شنوا 5 ساله از مرکز آموزش و توانبخشی آتیه ایلخچی

میوه -اثر امیر محمد

میوه -اثر امیر محمد

امیرمحمد کم شنوا 6 ساله مرکز آموزش وتوانبخشی آتیه ایلخچی

پروانه ! اثر مهدی