دکتر حمید حسین خواه پزشک شریف و صاحب دانش زندگی در اجتماع مردمان درگذشت !
چند بار از ایشان خواسته بودم ، تا با مصاحبه ای با عنوان" پزشک شهر مان" ، آغاز گر یک ستون برای انسان های همراه مردم و معتمد شهر باشیم ، اما نتوانسته بودیم این برنامه را آغاز کنیم ! بعد از دوران کرونا ندیده بودمشان ، زنگ زدم با ایشان صحبت کنم ، باز از مصاحبه گفتم ؛ گفت خبری بد برایت دارم ، با لوسمی مواجه شده ام ، یک و نیم ماه بیمارستان بودم ، الان هم از بیمارستان می آیم ، کسی را نمی بینم ! گفتم اگر حوصله داشتید ، خاطرات خودتان را برایم ارسال کنید بعد گفتم می خواهید برایتان نان سنگک بگیرم ؟ خندید و گفت نه در قرنطینه هستم ! فقط دعا کن و ....... اگر ندیدیم همدیگر را ! حلالم کن !