تبریز

آتش زدن گیاهان خشک عینالی+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۱ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹

دو مرد مسن از کوه عینالی پایین می آمدند ، ناگهان ایستادند، نگاهی به اطراف انداختند و کبریت را روشن کردند و با کبریت خود گیاهان خشک را به آتش کشیدند، شانس با جنگل بود که آتش نتوانست بسادگی به آنها برسد ! از بالای کوه فریاد اعتراض آمد ولی هیچ اعتنایی نکردند و راه افتادند حتی به تماشای آتش افروخته شان نیز نیایستاده بودند .... و معلوم نشد چه تعداد مورچه و حشره و مارمولک و ملخ در آتش سوختند .

تبریز امروز:

دو مرد مسن از کوه عینالی پایین می آمدند ، ناگهان ایستادند، نگاهی به اطراف انداختند و کبریت را روشن کردند و با کبریت خود گیاهان خشک را به آتش کشیدند، شانس با بخش جنگل کاری شده کوه  بود که آتش نمی توانست بسادگی به آنها برسد !

دو مرد مسن از کوه عینالی پایین می آمدند ، ناگهان ایستادند، نگاهی به اطراف انداختند و کبریت را روشن کردند و با کبریت خود گیاهان خشک را به آتش کشیدند، شانس با بخش جنگل کاری شده کوه  بود که آتش نمی توانست بسادگی به آنها برسد ! 

از بالای کوه فریاد اعتراض آمد ولی هیچ اعتنایی نکردند و راه افتادند حتی به تماشای آتش افروخته شان نیز نیایستاده بودند .... و معلوم نشد چه تعداد مورچه و حشره و مارمولک و ملخ  در آتش سوختند . 


نظرات کاربران


@