انسان بدون سایه در تبریز

رادیو میوه فروش از مربی ایتالیایی می گفت

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۱ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸

هوا مه آلود بود و تیرگی زیادتر از حد معمول شده بود، او در تیرگی دیده نمی شد! سر راسته کوچه مشغول جمع آوری و پاک کردن سبزی هایی بود که سبزی فروش دور ریخته بود . دلم لرزید ، نمی دانستم درد انسان ها می تواند سوژه یک عکاسی باشد؟ اگر بحال او که چه روز و چه شب اصلا دیده نمی شود فرقی بکند و سیمای درد آلودش را نمایش ندهم ، شاید وجدان های فروخفته ای را به تپش وا دارد، شاید می شد خود را حتی بدروغ برای این کار توجیه کرد ، می ترسیدم یک دفعه سر برگرداند و دوربین من را ببیند . دوربین را به سرعت به سویش گرفتم دگمه را زدم ، هنوز از کنارش رد نشده بود که وجدان مردی نتوانست تحمل کند ، در کنار زن فروشکسته نشست و با او به صحبت پرداخت ، می دانستم چه حرفی می گویند ، مطمئن بودم که صحبت مرد فقط به درد و آلام یک انسان فرو شکسته خواهد پرداخت . دوربین را دوباره به سوی آنان گرفتم و با عرق سردی که در سرما تنم را گرفته بود ، خودم را از صحنه خارج کردم! رادیو میوه فروش از مربی ایتالیایی می گفت و .....من باز از آنجا و از کنار یک انسانی که سایه نداشت، گذشتم .

تبریز امروز:

انسان بدون سایه

 هوا مه آلود بود و تیرگی زیادتر از حد معمول شده بود، او در تیرگی دیده نمی شد! سر راسته کوچه مشغول جمع آوری و پاک کردن سبزی هایی بود که سبزی فروش دور ریخته بود .

دلم لرزید ، نمی دانستم درد انسان ها می تواند سوژه یک عکاسی باشد؟ اگر بحال او که چه روز و چه شب اصلا دیده نمی شود فرقی بکند و سیمای درد آلودش را نمایش ندهم ، شاید وجدان های فروخفته ای را به تپش وا دارد، شاید می شد خود را حتی بدروغ برای این کار توجیه کرد ، می ترسیدم یک دفعه سر برگرداند و دوربین من را ببیند .

انسان بدون سایه وقتی سایه ای را در کنارش می بیند

دوربین را به سرعت به سویش گرفتم دگمه را زدم ، هنوز از کنارش رد نشده بود که وجدان مردی نتوانست تحمل کند ، در کنار زن فروشکسته نشست و با او به صحبت پرداخت ، می دانستم چه حرفی می گویند ، مطمئن بودم که صحبت مرد فقط به درد و آلام یک انسان فرو شکسته خواهد پرداخت . دوربین را دوباره به سوی آنان گرفتم و با عرق سردی که در سرما

تنم را گرفته بود ، خودم را از صحنه خارج کردم!

رادیو میوه فروش از مربی ایتالیایی می گفت و .....من باز ازآنجا و از کنار انسانی که سایه نداشت ، گذشتم .


نظرات کاربران


@