زندگی درخیال!

شبکه های اجتماعی و ارتباطات انسانی

تاریخ انتشار : ۰۵:۵۱ ۱۸-۱۰-۱۳۹۶

دنیای خیالی ، در شکل دادن به روح و هویت انسان معاصرنقش اساسی ایفا نموده است ! او دیگر اسیر ساخته دست خود است .

تبریز امروز:

انسان در دنیای مجازی

 

دنیای خیالی ، در شکل دادن به روح و هویت انسان معاصر نقش اساسی ایفا نموده است ! او دیگر اسیر ساخته دست خود است .


نظرات کاربران


@