والپاریسو شیلی

هنرخیابانی

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۳ ۱۷-۱۰-۱۳۹۶

نقاشی های دیواری در امریکای جنوبی به عنوان هنرخیابانی جهت پوشش دادن فقر جامعه مورد استفاده قرار می گیرند!

تبریز امروز:

والپاریسو شیلی

نقاشی های دیواری در امریکای جنوبی به عنوان هنرخیابانی جهت پوشش دادن فقر جامعه مورد استفاده قرار می گیرند!


نظرات کاربران


@