بایاتی لار

هیجران قویمازگوز آچام - درد قویماز گولم بری!

تاریخ انتشار : ۱۹:۴۲ ۱۳-۱۰-۱۳۹۶

قارشی دا گول انبری ، درمیشم گول عنبری ، هیجران قویماز گوز آچام ، درد قویماز گولم بری!

تبریز امروز:

قارشی دا گول انبری

درمیشم گول عنبری

هیجران قویماز گوز آچام

درد قویماز گولم بری

 هیجران قویماز گوز آچام درد قویماز گولم بری

حسام الدین توقاتی

شرح و عوامیل

از یادداشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@