تبریز

چند میلی متر برف !

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۳ ۱۳-۱۰-۱۳۹۶

دیشب چند میلی متر برف در تبریز به زمین نشست ! تصاویر برف پارک رشدیه را نشان می دهند!

تبریز امروز:

پارک رشدیه

 

پارک رشدیه

پارک رشدیه

پارک رشدیه

پارک رشدیه

پارک رشدیه

برف شبانه تبریز فقط چند میلی متر بود که تصاویر آن در پارک رشدیه نشان داده می شود.

 

 

 

 

@