بایاتی لار

جانانی آیریلانین- قالیرمی جانی بئله !

تاریخ انتشار : ۲۲:۲۸ ۱۰-۱۰-۱۳۹۶

الیم ده جامی بئله دولدور وئر جامی بئله جانانی آیریلانین قالیرمی جانی بئله

تبریز امروز:

 الیم ده جامی بئله

دولدور وئر جامی بئله  

جانانی آیریلانین

قالیرمی جانی بئله

 بایاتی

حسام الدین توقاتی

شرح – و – عوامیل

از یادداشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@