خط محمدعلی فرزبود

من این مرقعِ رنگین چو گل به خواهم سوخت!

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۴ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶

من این مرقعِ رنگین چو گل به خواهم سوخت که پیرِ باده فروشش بجرعهﺍی نخرید عجایب رهِ عشق ای رفیق بسیار است ز پیشِ آهویِ این دشت، شیرِ نر برمید رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

تبریز امروز:

خط فرزیود

من این مرقعِ رنگین چو گل به خواهم سوخت
که پیرِ باده فروشش بجرعهﺍی نخرید

عجایب رهِ عشق ای رفیق بسیار است
ز پیشِ آهویِ این دشت، شیرِ نر برمید

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

@