عکس های سال 2017

آتش توماس

تاریخ انتشار : ۲۱:۰۹ ۰۲-۱۰-۱۳۹۶

آتش نشانان در کنار بزرگ راه 101 لوس آنجلس در کالیفرنیا در برابر بزرگ ترین آتش سوزی در تاریخ منطقه !

تبریز امروز:

 

آتش نشانان در کنار بزرگ راه 101 لوس آنجلس در کالیفرنیا در برابر بزرگ ترین آتش سوزی در تاریخ منطقه !

@