وقتی که هوا تمیز تر از این بود!

تبریز،غروب خورشید 12 سال پیش در هوای تمیز!

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۳ ۰۲-۱۰-۱۳۹۶

قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، سال ها آسمان آبی یک نعمت بزرگ بود و مردمان بی آنکه آن را ببینند از کنار آن رد می شدند ؛ آلودگی هوای تبریز در روزهای اخیر باعث شد که تفاوت رنگ آسمان در روزی که آلوده نبود با هوای آلوده امروز مشخص تر دیده شود!

تبریز امروز:

قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، سال ها آسمان آبی یک نعمت بزرگ بود و مردمان بی آنکه آن را ببینند از کنار آن رد می شدند ؛ آلودگی هوای تبریز در روزهای اخیر باعث شد که تفاوت رنگ آسمان در روزی که آلوده نبود با هوای آلوده امروز مشخص تر دیده شود!

 

 

عکس از  وحیدی آذر

@