وقتی که هوا تمیز تر از این بود!

تبریز،غروب خورشید 12 سال پیش در هوای تمیز!

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۳ ۰۲-۱۰-۱۳۹۶

قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، سال ها آسمان آبی یک نعمت بزرگ بود و مردمان بی آنکه آن را ببینند از کنار آن رد می شدند ؛ آلودگی هوای تبریز در روزهای اخیر باعث شد که تفاوت رنگ آسمان در روزی که آلوده نبود با هوای آلوده امروز مشخص تر دیده شود!

تبریز امروز:

قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، سال ها آسمان آبی یک نعمت بزرگ بود و مردمان بی آنکه آن را ببینند از کنار آن رد می شدند ؛ آلودگی هوای تبریز در روزهای اخیر باعث شد که تفاوت رنگ آسمان در روزی که آلوده نبود با هوای آلوده امروز مشخص تر دیده شود!

 

 

عکس از  وحیدی آذر


نظرات کاربران


@