کوسه و محبت!

کوسه ها نوازش را دوست دارند! + ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۵:۳۴ ۲۷-۰۹-۱۳۹۶

تارانتینو کوسه ی ببری بزرگ در سواحل باهامس است که در میان بازوان آبرنتی غواص جای می گیرد و او سر کوسه را مانند یک سگ خانگی نوازش می دهد و کوسه از این ماجرا لذت می برد!

تبریز امروز:

 تارانتینو کوسه ی ببری بزرگ در سواحل باهامس است که در میان بازوان آبرنتی جای می گیرد و او سر کوسه را مانند یک سگ خانگی نوازش می دهد و کوسه از این ماجرا لذت می برد!


نظرات کاربران


@