بایاتی لار

یوغ آغلایان دوست کویینده، گئت میین یا سه من سیز

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۱ ۲۳-۰۹-۱۳۹۶

من عاشیق یاسمن سیز باغلارین یاسمنیسیز من ئولدوم گوله حسرت گولشن سیز، یاسمنسیز یوغ آغلایان دوست کویینده گئت میین یاسه من سیز

تبریزامروز:

من عاشیق یاسمن سیز

باغلارین یاسمنیسیز

من ئولدوم گوله حسرت

گولشن سیز، یاسمنسیز

یوغ آغلایان دوست کویینده

گئت میین  یاسه من سیز

گئت میین یاسه من سیز

یوغ به معنی تعزیه  ، یاس

از بایاتی های لمعات ال دیمیشقیه - محمد ابن مکی

از یادداشت های توفیق و


نظرات کاربران


@