کاریکاتوری از رایبر هانسون

ترامپ در راه انتقال سفارت !

تاریخ انتشار : ۲۳:۲۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۶

تبریز امروز:

ترامپ و انتقال سفارت

 

@