ریزعلی خواجوی سوار بر قطار دنیای دیگر، دنیایش راعوض کرد!

اودا دونیاسین دگیشدی!

تاریخ انتشار : ۲۱:۴۹ ۱۱-۰۹-۱۳۹۶

لازم نیست عضله های قوی داشته باشی! هیکل درشت را هم لازم نداری! برای قهرمان بودن فقط دلت بزرگ باشد و آن کفایت می کند! یازدهم آذر ماه 1396یک قهرمان از قطار زندگی باز ماند و سوار بر قطاری دیگر شد که برای عوض کردن دنیایش لازم بود! "او هم دونیاسین دگیشدی"! او قهرمانی بود که ما همه مان در کتاب درسی از دلاوریش خوانده بودیم ! همه او را می شناختیم ! همه ایران او را می شناخت چون او دهقان فداکار بود!

تبریز امروز:

لازم نیست که قدت بلند باشد ، لازم هم نیست عضله های قوی داشته باشی! هیکل درشت را هم لازم نداری! برای قهرمان بودن فقط دلت بزرگ باشد و آن کفایت می کند! 

Image result for ‫ریزعلی خواجوی درگذشت‬‎

  یازدهم آذر ماه 1396یک قهرمان از قطار زندگی باز ماند و سوار بر قطاری دیگر شد که برای عوض کردن دنیایش لازم بود! "او هم دونیاسین دگیشدی"!

او قهرمانی بود که ما همه مان در کتاب درسی از دلاوریش خوانده بودیم ! همه او را می شناختیم ! همه ایران او را می شناخت و همه به او احترام می داشتند ! او دهقان فداکار بود!

Related image

سال ها پیش نام او را از کتاب ها برداشتند ، اما مگر می شد یاد یک دلاور را از خاطرات انسان ها زدود و این ممکن نشد و یادش جاودان ماند!

Image result for ‫ریزعلی خواجوی درگذشت‬‎

"ریزعلی خواجوی"  اسمی بود که با آن اسم ،او را می شناختیم ! 86 سال زندگی کرد و در سال های اخیر اسمش بیشتر ورد زبان ها بود و مردم جویای حالش !

 

 

قهرمانی مردمی بود که هرگز خاطره اش دنیای مادی ما را ترک نخواهد کرد.

 

توفیق وحیدی آذر

 

 

 

 

 

 


نظرات کاربران


@