در روی بخش روسی ایستگاه بین المللی فضایی باکتری فضایی کشف شد.

باکتری های فضایی بر سطح ایستگاه بین المللی فضایی!

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۳ ۰۸-۰۹-۱۳۹۶

در حال حاضر روی زمین به مطالعه این باکتری ها می پردازند. اولین بار نیست که ارگانیزم های زنده بر سطح ایستگاه بین المللی فضایی کشف می شوند. طی آزمایش فضایی که از سال 2010 تا 2016 انجام شد متخصصان پژوهشکده «تسنی ماش» روسیه همراه دانشمندان مراکز عالی علمی توانستند در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح دریا 19 نمونه گرد و غبار فضایی را از سطح ایستگاه بین المللی فضایی جمع آوری کنند.

تبریز امروز:

باکتری های فضایی بر سطح ایستگاه بین المللی فضایی «جا خوش کردند».

به گزارش اسپوتنیک این باکتری ها توسط فضانوردان مورد مطالعه قرار می گیرند. به گفته آنتون اشکاپلروف فضانورد روسیه که رهبری گروه جدید در ایستگاه بین المللی فضایی را عهده دار است، این باکتری ها خطری برای فضانوردان در بر ندارند.

بر سطح بخش روسی ایستگاه بین المللی فضایی باکتری فضایی کشف شد. اواسط ماه دسامبر که ورود به فضای آزاد انجام خواهد شد، فضانوردان از این باکتری ها نمونه برداری خواهند کرد. منشأ این باکتری ها فضایی است.

 ایستگاه بین المللی فضایی

در حال حاضر روی زمین به مطالعه این باکتری ها می پردازند. اولین بار نیست که ارگانیزم های زنده بر سطح ایستگاه بین المللی فضایی کشف می شوند. طی آزمایش فضایی که از سال 2010 تا 2016 انجام شد متخصصان پژوهشکده «تسنی ماش» روسیه همراه دانشمندان مراکز عالی علمی توانستند در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح دریا 19 نمونه گرد و غبار فضایی را از سطح ایستگاه بین المللی فضایی جمع آوری کنند.


نظرات کاربران


@