شادمانی چه نزدیک است!

رنگ پاک و چرخ وعشق!

تاریخ انتشار : ۰۰:۱۸ ۰۶-۰۸-۱۳۹۶

شادمانی نه در دوردست ها ، بلکه بسیار نزدیک است.همین روی یک دوچرخه ؛ شادمانی وعشق در درون رنگ های پاک!

تبریز امروز:

دوچرخه - عشق - شادمانی

شادمانی نه در دوردست ها ، بلکه بسیار نزدیک است،.همین روی یک دوچرخه ؛ شادمانی وعشق در درون رنگ های پاک!

 


نظرات کاربران


@