عکس: احد تراب فام

اریح ، زردآلو

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۶ ۱۴-۰۵-۱۴۰۱

هسته اریح را همیشه می حوردم ، این بار آن را کاشتم ، گفتند درختی که از هسته نمو کند ؛ محصول نمی دهد ! اما نتیجه مطلوب من شد و بس !

تبریز امروز:

Mehri Vahidi Azar- مهری وحیدی آذر - اریح - زردآلو

هسته اریح را همیشه می حوردم ، این بار آن را کاشتم ، گفتند درختی که از هسته نمو کند ؛ محصول نمی دهد ! اما نتیجه مطلوب من شد و بس !  


نظرات کاربران


@