عکس از بابک وحیدی آذر

چوپان لیقوان پشت کوه عینالی

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۶ ۰۳-۰۴-۱۴۰۱

جواد آقا چوپان دام های لیقوان است که با برادر و دوستانش بخشی مهم از رکن تولید نام آورترین پنیر سرزمین مان " پنیر لیقوان "را برعهده دارد؛ آنان شیر پرچرب را به لیقوان می رسانند .....چند ساعت ، چند روز هم پای این مردان سخت کوش بودن، با آنان درک درد گوسفندی را که پایش ضرب دیده و یا سگی ولگرد در عینالی پایش را گاز گرفته را دیدن و شکسته شدن شاخ بزکی که ناله می کند و درد می کشد را شنیدن ! سختی کار مردانی را به نمایش می گذارد که فقط از نی لبک آنان و تکیه بر درخت و سایه نشینی شان نقاشی ها دیده ایم .

تبریز امروز:

جواد  آقا چوپان  روستای لیقوان - تبریز - عکس از بابک وحیدی آذر -Babak  Vahidi Azar

 

جواد  آقا چوپان  روستای لیقوان - عینالی تبریز - عکس از بابک وحیدی آذر -Babak  Vahidi Azar

جواد آقا چوپان دام های لیقوان است که با برادر و دوستانش بخشی مهم از رکن تولید نام آورترین پنیر سرزمین مان " پنیر لیقوان "را برعهده دارد؛ آنان شیر پرچرب را به لیقوان می رسانند .....چند ساعت ، چند روز  هم پای این مردان سخت کوش بودن، با آنان درک درد گوسفندی را که پایش ضرب دیده و یا سگی ولگرد در عینالی پایش را گاز گرفته را دیدن و شکسته شدن شاخ بزکی که ناله می کند و درد می کشد را شنیدن !  سختی کار مردانی را به نمایش می گذارد که فقط از نی لبک  آنان و تکیه بر درخت و سایه نشینی شان نقاشی ها دیده ایم  . 


نظرات کاربران


@