کاریکاتوری از پتار پیسمسترویچ

یو! نو! UNo

تاریخ انتشار : ۲۱:۱۳ ۳۰-۰۶-۱۳۹۶

UN در مقابل خیل عظیمی از گره ها و مسائل مانده است و.....

تبریز امروز:

پتار پیسمسترویچ یکی از اعضای انجمن کاریکاتوریست های کشور کرواسی است و برای نشریه زایتونگ در اتریش کار می کند!

 

UN در مقابل خیل عظیمی از گره ها و مسائل مانده است و.....

یو نو UNo


نظرات کاربران


@