سفری در یک زمان کوتاه

توریسم کباب در مشگین شهر + ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۳ ۱۲-۰۹-۱۴۰۰

از تبریز یا ازاردبیل به خیاو یا همان مشگین شهر دو سه ساعتی راه است ، در داخل شهر یا مناطق مسکونی مجاور شهر مانند احمد آباد، مزرعه خلف،قصبه رستوران های کباب در حال کار هستند و همیشه مشتری دارند ، گاه بعضی ها کاملا پر و مملو از مشتری اند و مردم گوشت خوار و عاشق کباب از گوشت تازه، لذت آن را در رستوران ها و کباب پزی های کنار شهر تجربه می کنند. اقتصاد روستایی در احمدآباد ،مزرعه خلف و قصبه و حتی در داخل شهر مشگین توانسته است با توجه به مزیت های خود در پرورش و تولید دام آن را به درامدزایی مناسب و یک عادت و فرهنگ غذایی تبدیل کند .

تبریز امروز:

 

 از تبریز یا از اردبیل به خیاو یا همان مشگین شهر دو سه ساعتی راه است ، در داخل شهر یا مناطق مسکونی مجاور شهر مانند احمد آباد، مزرعه خلف،قصبه رستوران های کباب در حال کار هستند و همیشه مشتری دارند ، گاه بعضی ها کاملا پر و مملو از مشتری اند و مردم گوشت خوار و عاشق کباب از گوشت تازه، لذت آن را در رستوران ها و کباب پزی های کنار شهر تجربه می کنند.

 

اقتصاد روستایی در احمدآباد ،مزرعه خلف و قصبه و حتی در داخل شهر مشگین توانسته است با توجه به مزیت های خود در پرورش و تولید دام آن را به درامدزایی مناسب و یک عادت و فرهنگ غذایی تبدیل کند .

 


نظرات کاربران


@