سفری به کوهستان

قله جام سهند

تاریخ انتشار : ۲۲:۰۶ ۲۴-۰۶-۱۳۹۶

در شاه یوردی صبحانه را صرف و بلافاصله به سوی قله جام سهند راه افتادیم و ساعت یک ونیم در قله بودیم!

تبریز امروز:

قله جام

روز جمعه در تاریخ هفدهم شهریور ساعت شش صبح از چهارراه عباسی با ماشین آقای ابوالحسنی همراه همنوردان آقایان مهرعلی بایرام زاده وابراهیم جلیلی و ریحانه خانم دختر آقای ابوالحسنی به سوی بستان آباد وآتمیش آلتی حرکت کردیم. قبل از ورود به روستای قره آببا به سمت راست پیچیدیم و به سوی قره چای راه افتادیم . از آنجا می بایست مسیررا باز تعیین می کردیم. مسیرمان این بار به سمت خاچیک بود!

جام سهند

قله جام سهند 

در شاه یوردی ماشین را نگه داشتیم ؛ ساعت یازده شده بود.

قله جام سهند

چاه آب بالای قله جام

چاه بالای قله جام

چای  در قله جام

در شاه یوردی صبحانه را صرف و بلافاصله به سوی قله جام سهند راه افتادیم و ساعت یک ونیم در قله بودیم پس از کمی اراحت به سوی پایین سرازیر و ساعت چهار د ر نزد ماشین بودیم سوار ماشین شدیم و در یک جای با صفا ساعت پنج ناهار را صرف و ساعت هشت و نیم در تبریز بودیم.

 

حمید سپهروند


نظرات کاربران


@