یک شهروند تبریزی از پل سنگی ناتینگهام گزارش می دهد !

مزرعه ی پل سنگی در ناتینگهام

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۰ ۲۹-۰۷-۱۴۰۰

پل سنگی نام محله ای در چایکنار تبریز است که یک پل سنگی دو سوی چای ( رودخانه ) را بهم وصل می کند، اما این اسم در ناتینگهام هم نام مزرعه ای در مرکز شهر است. صاحب مزرعه آن را به یک موسسه خیریه واگذار کرده است که در آن سبزی و میوه کاشته می شود و حیوانات مختلف پرورش داده می شود . فروشگاه کوچکی در این مزرعه برای فروش محصولات مزرعه و عسل وجود دارد و یک قهوه خانه ای که مردم در حین گردش و خرید ،استراحتی در آنجا انجام می دهند . بازدید برای همه از این مزرعه ممکن است و به عنوان یک فضای عمومی و شهری جای مناسب برای آرامش است. کودکان امکان آشنا شدن با حیوانات اهلی ، سر و کله زدن ودست زدن به آنها و هم چنین آشنا شدن با کاشت محصولات گوناگون را مشاهده می کنند . بازدیدکنندگان هم پس از بازدید و گشت و گذار مبلغ دو سه پوند برای موسسه خیریه بصورت داوطلبانه پرداخت می کنند . این جا مرکز شهر است و نزدیک به محل فروشگاه های مشهور مد و … نمونه ای از مشارکت مردم در شهرسازی انسان مدار آن هم در مکانی که با نگاه سودجویانه می توانست چیز دیگری بجای باغ و مزرعه در آنجا سبز شده باشد !!!

تبریز امروز:

stone Bridge - پل سنگی -

 

پل سنگی - ناتینگهام - Stone Bridge- Nottingham

پل سنگی نام محله ای در چایکنار تبریز است که یک پل سنگی دو سوی چای ( رودخانه ) را بهم وصل می کند، اما این اسم در ناتینگهام هم نام مزرعه ای در مرکز شهر است. صاحب مزرعه آن را  به یک موسسه خیریه واگذار کرده است که در آن سبزی و میوه کاشته می شود و حیوانات مختلف پرورش داده می شود .

پل سنگی - ناتینگهام - Stone Bridge- Nottingham

فروشگاه کوچکی در این مزرعه برای فروش محصولات مزرعه و عسل وجود دارد و یک قهوه خانه ای که مردم در حین گردش و خرید ،استراحتی در آنجا انجام می دهند . 

پل سنگی - ناتینگهام - Stone Bridge- Nottingham
بازدید برای همه از این مزرعه ممکن است و به عنوان یک فضای عمومی و شهری جای مناسب برای آرامش است. کودکان امکان آشنا شدن با حیوانات اهلی ، سر و کله زدن ودست زدن به آنها و هم چنین آشنا شدن با کاشت محصولات گوناگون را مشاهده می کنند . بازدیدکنندگان هم پس از بازدید و گشت و گذار مبلغ دو سه پوند برای موسسه خیریه بصورت داوطلبانه پرداخت می کنند . این جا مرکز شهر است  و نزدیک به محل فروشگاه های مشهور مد و …

پل سنگی - ناتینگهام - Stone Bridge- Nottingham

پل سنگی - ناتینگهام - Stone Bridge- Nottingham
نمونه ای از مشارکت مردم در شهرسازی انسان مدار آن هم در مکانی که با نگاه سودجویانه می توانست چیز دیگری بجای باغ و مزرعه در آنجا سبز شده باشد !!!
جالب ترین موضوع عاریت گرفتن نام این کشتزار از محله ای در شهر تبریز است ! این گزارش توسط یکی از تبریزی های مقیم ناتینگهام ارسال شده است که زمانی ساکن محله پل سنگی و چایکنار تبریز بود !


نظرات کاربران


@