اثری در حال زوال

پایان یولی ، پایان کورپوسی

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۱ ۲۰-۰۶-۱۳۹۶

بدنه " کورپو" یا همان پل زخم فروافتادن سنگ هایش را دارد وحریم آن که برای سال ها همراه مسافرین بوده اکنون با زباله و نخاله درکناره ی " یول " همان راه به زشتی باقی مانده است!

تبریز امروز:

راه قدیم اهراز جاده "پایان" می گذشت، که پیشتر به نام قفقاز یولی هم شناخته می شد، "پایان گولی" استخری بود درکناراین راه که آثارآن هنوزدرمجاورت فرهنگسرای فرشته در مسیرمنطقه باغمیشه قرار دارد.

از "پایان گولی" که رد می شدی، در یک سربالایی، پل قدیمی دوره ی رضاخانی در توی مسیربود ، که در سال های اخیر درجریان گسترش شهرک باغمیشه و جاده سازی برای سد آجی چای و مدرن کردن شهربا تخریب آثار قدیم ومدفون کردن آنها در زیر خروارها خاک و سنگ ناپدید گردید.

پایان بولی

 

پایان کورپوسی

بعد از گذشتن از سربالایی مسیرمنتهی به سد خشک آجی ، موقع رسیدن به دشت وسیعی که به آرپادره سی منتهی می گردد، پل کوچک و قدیمی جاده "پایان" را می بینی!

بدنه اش زخم فروافتادن سنگ هایش را دارد وحیاط و حریم خانه اش که برای سال ها همراه مسافرین بوده اکنون با زباله و نخاله درکنار " یول "  به زشتی باقی مانده است.

پایان کورپوسی

پایان کورپوسی

پایان کورپوسی

"خرکن" یا نخاله ساختمانی جمع کن کلمه ای خاص در تبریز است، اکنون محیط زیست، محیط فرهنگی ، میراث طبیعی و فضاهای شهری و محلات زندگی شهروندان  تحت حمله  گروهی "خرکن" قرار دارد. منطقه وسیع آرپا دره سی ، زمین های شخصی مردم و هرجا که ممکن باشد ، مورد تهاجم  قرار گرفته است. آسیب آرپادره سی و جاده اهر غیرقابل جبران به نظر می رسد و مردم نیز صدمات بسیار از این گروه متحمل شده اند.

پایان کورپوسی

پایان کورپوسی

پایان کورپوسی

پل قدیمی پایان بخشی از راه های تاریخی مردم است، اثری است که سالیان سال مردم زحمتکش از روی آن گذر کرده اند که ثمره ی زحمت نیاکانشان بوده است. .بازسازی پل و نصب سنگ های فرو ریخته آن در حالی که موجود بوده و از بین نرفته اند و تمیزکردن محوطه و حراست از شهرو حقوق آن نباید به فراموشی سپرده شوند.

به نظر می رسد در اجرای این امر ، سازمان های رسمی وظایف خود را فراموش کرده باشند.

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@