افغانستان

آرامگاه غریب ابوریحان بیرونی در غزنی

تاریخ انتشار : ۰۲:۳۷ ۱۸-۰۶-۱۴۰۰

بازسازی آرامگاه ابوریحان بیرونی در غزنی افغانستان براساس طرح پیشنهادی وزارت شهرسازی و اراضی در خردادماه امسال مورد تایید قرار گرفته بود و قرار بر بازسازی این آرامگاه شده بود. اما به نظر می رسد ، حضور طالبان مانع از انجام این پروژه فرهنگی گردد.

تبریز امروز: 

بازمانده قبر ابوریحان بیرونی - غزنی - افغانستان

  بازسازی آرامگاه ابوریحان بیرونی در غزنی  افغانستان براساس طرح پیشنهادی وزارت شهرسازی و اراضی در خردادماه امسال مورد تایید قرار گرفته بود و قرار بر بازسازی این آرامگاه

شده بود.  اما به نظر می رسد ، حضور طالبان مانع از انجام این پروژه فرهنگی گردد.

المان اولیه مقبره ابوریحان بیرونی

طرح پیشنهادی وزارت شهرسازی و اراضی

مرقد ابوریحان بیرونی فیلسوف جهان از روی لوحه سنگ آن در سال های بسیار پیش شناسایی شد. آرامگاه او در یکی از گوشه های شهرغزنی در ساحه “بهلول” قرار دارد.

 


نظرات کاربران


@