افغانستان

کودک اسپندی از قربانیان انفجارِ چهار راه بره‌کی کابل

تاریخ انتشار : ۰۲:۴۴ ۰۴-۱۲-۱۳۹۹

پسر کوچکم ، اسپند دود کن مترس که اشک چشمانت در پشت دود اسپند دیده نخواهد شد

تبریز امروز:

کودک اسپند دودکن افغان  در بمب گذاری طالبان کشته شد

پسر کوچکم

اسپند دود کن 

فغان کن

بلکه بلا دور شود

اسپند دود کن

 

فغان کن

بلکه چشم ها پاک شود

اسپند دود کن

بلا از تو ساقط هم نشد

از سرزمین فغان دور شود

پسرم اسپند دود کن 

پسرم اسپند دود کن

اسپند دود کن تا در مه دود

هیچ چشمی از دیدن تو خجل نشود

اسپند دود کن تا سرزمینت دیده نشود

بگذار تا پشت دود بماند این همه زشتی !  

پسر کوچکم 

فغان کن فغان کن

اسپند دود کن

مترس که اشک چشمانت در پشت دود اسپند دیده نخواهد شد 

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@