چراغ سبز به استمرار فقر!

آن قاطر چموش لگد زدن از آن من - اين گربه معو معو کن بابا از آن تو

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۷ ۰۸-۱۱-۱۳۹۹

بدون آنکه نيت‌خواني کنيم و همچون رقباي سياسي مجلسيان کنوني اين قبيل اقدامات مجلس را نوعي تبليغات انتخاباتي بدانيم، در خوشبينانه‌ترين فرض مي‌توان گفت حضرات نمايندگان مجلس عليرغم شعارهاي پرطمطراقي که براي حل مشکلات معيشتي مردم در مدت کوتاه داده‌اند، بر همان روش ناصحيح دولت‌هاي نهم و دهم که با برقرار کردن يارانه، روش صدقه دادن را رايج کرد، مهر تأييد مي‌گذارند و هيچ طرحي که نشانه‌اي از حل مشکلات معيشتي مردم در آن باشد ارائه نکرده‌اند. ضمناً اعضاء کميسيون تلفيق به اين سؤال يارانه‌بگيران هم پاسخ بدهند که چرا شما و مديران در سه قوه بايد از بيت‌المال حقوق‌هاي ده‌ها ميليون توماني بگيريد ولي نصيب ما نيازمندان از همين بيت‌المال فقط حداکثر 183 هزارتومان باشد؟ خدا بيامرزد آن شاعر خوش‌‌ذوق را که گفت: آن قاطر چموش لگد زدن از آن من اين گربه معو معو کن بابا از آن تو

تبریز امروز:

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت 
بدون آنکه نيت‌خواني کنيم و همچون رقباي سياسي مجلسيان کنوني اين قبيل اقدامات مجلس را نوعي تبليغات انتخاباتي بدانيم، در خوشبينانه‌ترين فرض مي‌توان گفت حضرات نمايندگان مجلس عليرغم شعارهاي پرطمطراقي که براي حل مشکلات معيشتي مردم در مدت کوتاه داده‌اند، بر همان روش ناصحيح دولت‌هاي نهم و دهم که با برقرار کردن يارانه، روش صدقه دادن را رايج کرد، مهر تأييد مي‌گذارند و هيچ طرحي که نشانه‌اي از حل مشکلات معيشتي مردم در آن باشد ارائه نکرده‌اند. ضمناً اعضاء کميسيون تلفيق به اين سؤال يارانه‌بگيران هم پاسخ بدهند که چرا شما و مديران در سه قوه بايد از بيت‌المال حقوق‌هاي ده‌ها ميليون توماني بگيريد ولي نصيب ما نيازمندان از همين بيت‌المال فقط حداکثر 183 هزارتومان باشد؟ خدا بيامرزد آن شاعر خوش‌‌ذوق را که گفت:
آن قاطر چموش لگد زدن از آن من
اين گربه معو معو کن بابا از آن تو


نظرات کاربران


@