نقاشی از اکتای

حیوانات روی خط کش!

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۹ ۰۷-۱۱-۱۳۹۹

دیبا با خنده کاغذ نقاشی را به اکتای داد که در حال تماشای خط کش اندازه گیری قد بود و اکتای هم با سرعت تصاویر روی خط کش را برروی کاغذ نقاشی کرد ؛ حال نوبت مداد رنگی ها رسید و..... حال نقاش کوچک شادمان و پیروز از پایان کار هنری اش آن را به دیبا نشان داد...

تبریز امروز:

Animals on Ruller

 

دیبا با خنده، کاغذ نقاشی را به اکتای داد که در حال تماشای خط کش اندازه گیری قد بود و اکتای هم با سرعت تصاویر روی خط کش را روی کاغذ نقاشی کرد ؛ حال نوبت گرفتن مداد رنگی ها رسید و.....  نقاش کوچک شادمان و پیروز از پایان کار هنری اش آن را به دیبا نشان داد...

 

 


نظرات کاربران


@