امریکا

جلد مجله تایم در چهار سال دوره ترامپ

تاریخ انتشار : ۱۱:۰۷ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹

تبریز امروز:

روی جلد مجله تایم

 

جلد مجله تایم در چهار سال دوره ترامپ


نظرات کاربران


@