مقایسه سیستم بهداشت عمومی ایالات متحده و کوبا

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۹ ۲۲-۱۰-۱۳۹۹

ایالات متحده تنها کشوری است که درمان عمومی را تضمین نمی کند،امریکا 200 درصد بیشتر از اغلب کشور توسعه یافته هزینه درمان می کند ، اما 33 میلیون نفر فاقد بیمه درمان هستند؛ که از این عده چهارو نیم میلیون نفر کودک می باشند.ایالات متحده به ازای سلامتی هر نفر 5 برابر بیشتر از کوبا هزینه می کند. در حالیکه کوبا به ازای هر 10 هزار نفر 67 پزشک و امریکا برای هر 10 هزار نفر 25 پزشک دارد. مرگ نوزادی در کوبا 4/63 در مقایسه با 5/87 در هر 1000نفر ایالات متحده است. امید به زندگی در کوبا 78 و در ایالات متحده 79 سال است .سیستم درمانی در کوبا عمومی است و در ایالات متحده برمبنای سود طراحی شده است . در نهایت نظام ساده درمان کوبا با هزینه بسیار کم کارامدتر از اغلب کشورهای جهان است.

تبریز امروز:

 

ایالات متحده تنها کشوری است که درمان عمومی را تضمین نمی کند،امریکا 200 درصد بیشتر از اغلب کشور توسعه یافته هزینه درمان می کند ، اما 33 میلیون نفر فاقد بیمه درمان هستند؛ که از این عده چهارو نیم میلیون نفر کودک می باشند.ایالات متحده به ازای سلامتی هر نفر 5 برابر بیشتر از کوبا هزینه می کند. در حالیکه کوبا به ازای هر 10 هزار نفر 67 پزشک و امریکا برای هر 10 هزار نفر 25 پزشک دارد. مرگ نوزادی در کوبا 4/63 در مقایسه با 5/87 در هر 1000نفر ایالات متحده است. امید به زندگی در کوبا 78 و در ایالات متحده 79 سال است .سیستم درمانی در کوبا عمومی است و در ایالات متحده برمبنای سود طراحی شده است . در نهایت نظام ساده درمان کوبا با هزینه بسیار کم کارامدتر از اغلب کشورهای جهان است.


نظرات کاربران


@