محسن فخری زاده شهید شد !

یک قهرمان ایرانی ترور شد !

تاریخ انتشار : ۲۱:۱۵ ۰۷-۰۹-۱۳۹۹

مردانی بی صدا که بی صدایی شان فریاد است ! آنها در مقابل هجمه ارتش های سری ناتوی علمی ، ناتوی تکنولوژی و ناتوی فرهنگی سر خم نمی آورند و با ایستادگی در مقابل هجمه نظم های نوین گوناگون تاوان آن را با خون خود می دهند! محسن فخری زاده یک قهرمان بود که سیاستش را با خون خود نشان داد و نه آنکه سیاستش را در پشت میزهای فرصت و جاه طلبی ها به نمایش گذارد.

تبریز امروز:

Mohsen Fakhri Zadeh  محسن فخری زاده

 مردانی بی صدا که بی صدایی شان فریاد است ! آنها در مقابل هجمه ارتش های سری ناتوی علمی ، ناتوی تکنولوژی و ناتوی فرهنگی سر خم نمی آورند و با ایستادگی در مقابل هجمه نظم های نوین گوناگون تاوان آن را با خون خود می دهند!  محسن فخری زاده  یک قهرمان بود!

 


نظرات کاربران


@