وقتی سنگک به دیوار نمی چسبد و یا کف زمین نمی افتد !

ابتکار آویزان کردن سنگک از میخ!

تاریخ انتشار : ۱۲:۲۳ ۰۲-۰۹-۱۳۹۹

وقتی سنگک روی زمین نمی افتد و وقتی بدیوار نمی چسبد ! تماس آن با سطوح کمتر می شود ! این هم یک روش است تا نان بدون کمترین تماس به دست مشتری اش برسد ! بازار کرونا داغ است ، جمعی بی خیال و جمعی هراسان و گاهی عده ای در فکر خود و دیگران ! البته آقا مهدی برای گرفتن عکس ماسک خود را کنار گذاشت !د

تبریز امروز:

نان سنگک روی میخ- شاطر مهدی - گلکار

وقتی سنگک روی زمین نمی افتد و وقتی بدیوار نمی چسبد ! تماس آن با سطوح کمتر می شود !  این هم یک روش است تا نان بدون کمترین تماس به دست مشتری اش برسد ! بازار کرونا داغ است ، جمعی بی خیال و جمعی هراسان و گاهی عده ای در فکر خود و دیگران ! البته آقا مهدی و وردستش برای عکاسی ماسکشان را برداشتند و ....

سنگک آویزان از میخ - گلکار - شاطر مهدی

در نانوایی گلکار ، شاطر مهدی و اسماعیل در حال کار دیده می شوند !

 


نظرات کاربران


@