امریکا

ماوانتخابات امریکا

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۶ ۱۵-۰۸-۱۳۹۹

تردیدی نیست که ترامپ ثابت کرده است خشن ترین،غیرقابل محاسبه ترین وبی منطق ترین رئیس جمهورتاریخ امریکاست وطبق اعلام نظرصاحب نظران بین المللی ادامه ریاست اوبرآمریکا برای جهان خطرناک است. بنابراین،روشن است که اکنون مقایسه دونامزدریاست جمهوری آمریکا،مقایسه بین بد و بدتراست. تردیدی نیست که ترامپ بدتراست و مصلحت خودامریکا وکل جهان دراینست که اودراین انتخابات پیروزنشود. درخصوص ایران،نتیجه این می شودکه چون ایران نیزبخشی ازجهان است ونمی تواندخودرا ازتعاملات جهانی کناربکشد،بنابراین عدم پیروزی ترامپ به نفع ایران هم خواهدبود.

 تبریز امروز:

باشروع مرحله نهائی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،بحث درباره اینکه این انتخابات به ایران هم مربوط می شودیانه،داغ ترشده است وهرکسی به این سوال جوابی میدهد.جواب صحیح به این سوال رابایدبعدازروشن ساختن دقیق موضوع پیداکرد.
موضوع اصلی موردسوال این نیست که آیاانتخاب این یاآن نامزددرسیاست ایران درقبال آمریکا تاثیری داردیانه؟بلکه اینست که آیا میان نگاه آن دونفربه ایران تفاوتی وجودداردیانه؟
درپاسخ به این سوال بایدگفت بحث برسربدتر و بهتریا بدوخوب نیست.یعنی اینطورنیست که بایدن خوب است وترامپ بد یا بایدن خوب تر از ترامپ است.چون روشن است که هیچکدام ازاین دوخوب نیستندتامابخواهیم مقایسه ای میان خوب وبد داشته باشیم. نکته اینست که سیاست آمریکادرکلیت یک سیاست روشن سلطه طلبی است ودراین زمینه تفاوتی میان حزب دموکرات وحزب جمهوریخواه وجودندارد. باقی میماندنوع برخورداین دوحزب بامسایل مختلف وتاحدودی هم تفاوت خودافراد.
تردیدی نیست که ترامپ ثابت کرده است خشن ترین،غیرقابل محاسبه ترین وبی منطق ترین رئیس جمهورتاریخ امریکاست وطبق اعلام نظرصاحب نظران بین المللی ادامه ریاست اوبرآمریکا برای جهان خطرناک است. بنابراین،روشن است که اکنون مقایسه دونامزدریاست جمهوری آمریکا،مقایسه بین بد و بدتراست. تردیدی نیست که ترامپ بدتراست و مصلحت خودامریکا وکل جهان دراینست که اودراین انتخابات پیروزنشود.
درخصوص ایران،نتیجه این می شودکه چون ایران نیزبخشی ازجهان است ونمی تواندخودرا ازتعاملات جهانی کناربکشد،بنابراین عدم پیروزی ترامپ به نفع ایران هم خواهدبود.


نظرات کاربران


@