شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی ! به بهانه تولدش در مهرماه و احترامی است به فضیلت او!

سفر به خیر!

تاریخ انتشار : ۰۵:۲۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹

به کجا چُنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید - دل من گرفته زین جا هوسِ سفر نداری زِ غبارِ این بیابان؟ - همه آرزویم امّا چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان؟ - به هر آن کجا که باشد به جز این سَرا، سَرایم! - سفرت به خیر، امّا تو و دوستی خدا را چو ازین کویرِ وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها، به باران برسان سلامِ ما را!

تبریز امروز:

به کجا چنین شتابان

 

دیواری در لندن با شعری از شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی  متولد کدکن به سال 1318 است ؛ به مدرسه نرفت و از پدر درس آموخت و در کنکور دانشگاه فردوسی مشهد رتبه اول کسب کرد .........شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸ تاکنون استاد دانشگاه تهران است. بدیع الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدام وی نوشته بود «احترامی است به فضیلت او».

- به کجا چُنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید

- دل من گرفته زین جا
هوسِ سفر نداری
زِ غبارِ این بیابان؟

- همه آرزویم امّا
چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟

- به هر آن کجا که باشد
به جز این سَرا،
سَرایم!

- سفرت به خیر،
امّا
تو و دوستی خدا را
چو ازین کویرِ وحشت
به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها،
به باران
برسان
سلامِ ما را!


نظرات کاربران


@