نقاشی و کاری از اکتای 5 ساله

فیل ها

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۸ ۰۵-۰۶-۱۳۹۹

تبریز امروز:

Elephants - Oktay Vahidi Azar  فیل ها  اکتای وحیدی آذر

Elephants - Oktay Vahidi Azar  فیل ها  اکتای وحیدی آذر

Elephants - Oktay Vahidi Azar  فیل ها  اکتای وحیدی آذر

Elephants - Oktay Vahidi Azar  فیل ها  اکتای وحیدی آذر

نقاشی از اکتای وحیدی آذر


نظرات کاربران


@