ونیار به سمت تبریز از میان کوه و جاده قدیم " پایان " اکنون در معرض حمله قرار دارد ، تلاش برای تصرف و ریختن نخاله های ساختمانی و تخریب طبیعت!

تخریب عینالی این بار با نخاله های ساختمانی + ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۷ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹

چند دقیقه ای بیشتر با ساختمانی های شهر فاصله ندارد ؛ از جاده قدیم "پایان" یا همان پایان یولی و از سمت باغمیشه وارد کوهستان عینالی که شدی ، تصفیه خانه آب نهند را می بینی و بعد از آن پل دیرین و درمانده "پایان " را و سپس جاده ای به سمت سدی مهجور که سال ها بی آب در پشت شهر مانده و هنوز کسی نمی داند چرا احداث شده است و آیا بارگذاری آن لایه های گسلی منطقه را جابجا خواهد کرد یا نه؟ وارد جاده اختصاسی سازمان آب برای رسیدن به سد می شوی ! که اکنون به تدریج در حال نخاله ریزی است .............................وجود هر نابسامانی نمادی از عدم اجرای وظیفه در هر مرحله است .کدام سازمان مسئول است و کدام شورا ناظر برعملکرد صحیح سازمان ها !! در هر حالت باید تمیزکاری محل ؛ نه آلودن آن با پخش کردن نخاله در بستر زمین بطور صحیح انجام گیرد ، این حقوق شهروند است برای درخواست خدمات ! برای آنکه حقوق شهروندیش ادا شده باشد.

تبریز امروز:

چند دقیقه با ساختمانی های شهر فاصله ندارد ؛ از جاده قدیم "پایان" یا همان پایان یولی  و  از سمت باغمیشه وارد کوهستان عینالی که شدی ، تصفیه خانه آب نهند را می بینی و بعد از آن پل دیرین و درمانده "پایان " را  و سپس جاده ای به سمت سدی مهجور که سال ها بی  آب در پشت شهر مانده و هنوز کسی نمی داند چرا احداث شده است و آیا بارگذاری آن لایه های گسلی منطقه را جابجا خواهد کرد یا نه؟ وارد جاده اختصاسی سازمان آب برای رسیدن به سد می شوی !  

 

 

جاده ای با تپه های نرم که در نهایت به" اجی چای " می رسد ؛ در کنار هر تپه نیزار های کوچک و نهر آب جاری است و تو حیران از این همه زیبایی کم هزینه ، مبهوت  در تخریب آن می مانی که مثل همیشه  ناتوانی مدیریتی در آن موج می زند.

***

تخریب طبیعت در هر گوشه های از شهر جاری است و اینجا منطقه ای پشت عینالی است ، برای ورود به این ناحیه باید از مقابل دفاتر سازمان های شهری بگذری ، این زباله و نخاله ریزی هرگز در یک روز اتفاق نیافتاده است. منطقه زیبا و ماجرای تلاش برای تصرف زمین ، با آلونک سازی و نشاندن یک درخت در جریان است ....... و ..

***

 

وجود هر نابسامانی نمادی از عدم اجرای وظیفه در هر مرحله است .کدام سازمان مسئول است و کدام شورا ناظر برعملکرد صحیح سازمان ها !!

در هر حالت باید تمیزکاری محل ؛ نه آلودن آن با پخش کردن نخاله در بستر زمین بطور صحیح انجام گیرد ، این حقوق شهروند است برای درخواست خدمات ! برای آنکه حقوق شهروندیش ادا شده باشد.


نظرات کاربران


@