مسیح مهاجری

جنگ قدرت برسرریاست هیچ!

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۴ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹

همزمان باکرونایی شدن علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی،یکی ازمدعیان ریاست مجلس آینده،خطاب به مدعی دیگری که مطالبی در زمینه مبحث شیرین ریاست برمجلس آینده مطرح کرده بود،گفت:رئیس مجلس باید بدون تطمیع و تهدید انتخاب شود. وی افزود: "طرح زود هنگام موضوع ریاست مجلس آینده مبحثی انحرافی است و هر کس در این راه گام بردارد حتما مسیر را اشتباه می‌رود.زیرا انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش، به ویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد. ورود زودهنگام به این موضوع عوارضی دارد که باید از آن پرهیز کرد.مجلس یازدهم باید بدور از هر حاشیه‌سازی، از همان روز اول به خدمت بپردازد تا اثرات اقداماتش در زندگی مردم محسوس و ملموس باشد." درهمین حال،یکی دیگرازکسانی که اوهم درصددرسیدن به ریاست مجلس یازدهم است،مدعی شدتعدادکسانی که امادگی دارند‌به اوبرای ریاست مجلس رای بدهند،به اندازه ایست که اومیتواندرئیس شود..................ریاست برچنین مجلسی آش دهن سوزی نیست که تلاش برای رسیدن به آن قابل قبول باشد.البته اگرکسانی بخواهندازعنوان ریاست قوه مقننه بهره برداری کنند،میتوان تلاش انهارادرک کردولی این ان چیزی نیست که درنظام جمهوری اسلامی برای قوه مقننه درنظرگرفته شده است. طرفه اینکه درگرماگرم جنگ قدرت مدعیان ریاست مجلس،عده ای ازمنتخبان که منتطرورودبه مجلس یازدهم هستند،درحالی که تمام افکارونیروهامصروف مقابله باکروناست،درنامه ای به انتقادازشرایط اقتصادی کشورمی پردازندورسانه ملی نیزگوئی میخواهدخبرپیروزی بردشمنان غدارخارجی رابه سمع ونظرمردم برساند،آن راباآب وتاب میخواند!وقتی این نامه دیشب ازرسانه ملی خوانده میشد،یادآن چندباصطلاح اقتصاددان مجلس هفتم افتادم که باپوشش "تثبیت قیمت ها'طرح دقیق افزایش تدریجی قیمت سوخت رامتوقف کردندکه ضربه سختی به اقتصادکشورواردکردوبه اختراع یارانه هاتوسط دولت محبوب همان حضرات منجر شدووضعیت اسفباراقتصادی کنونی راپدیدآورد.

تبریز امروز:

 

⬅️همزمان باکرونایی شدن علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی،یکی ازمدعیان ریاست مجلس آینده،خطاب به مدعی دیگری که مطالبی در زمینه مبحث شیرین ریاست برمجلس آینده مطرح کرده بود،گفت:رئیس مجلس باید بدون تطمیع و تهدید انتخاب شود. وی افزود:
"طرح زود هنگام موضوع ریاست مجلس آینده مبحثی انحرافی است و هر کس در این راه گام بردارد حتما مسیر را اشتباه می‌رود.زیرا
انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش، به ویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد.
ورود زودهنگام به این موضوع عوارضی دارد که باید از آن پرهیز کرد.مجلس یازدهم باید بدور از هر حاشیه‌سازی، از همان روز اول به خدمت بپردازد تا اثرات اقداماتش در زندگی مردم محسوس و ملموس باشد."
درهمین حال،یکی دیگرازکسانی که اوهم درصددرسیدن به ریاست مجلس یازدهم است،مدعی شدتعدادکسانی که امادگی دارند‌به اوبرای ریاست مجلس رای بدهند،به اندازه ایست که اومیتواندرئیس شود.
علاوه براین سه نفر،افراددیگری هم هستندکه درحال رایزنی برای رسیدن به ریاست مجلس یازدهم هستند.بدین ترتیب صندلی ریاست مجلس یازدهم بسیارپرمشتری است وازهم اکنون‌میتوان حدس زد
یک جنگ قدرت تمام عیاربرای تصاحب ان درپیش است.
نکته قابل تامل اینست که اصولامجلس درشرایط کنونی ازجایگاهی برخوردارنیست که ریاست برآن‌ حتی ارزش رقابت داشته باشدچه رسدبه جنگ قدرت.مجلس دردوره های اول بعدازاستقرارنظام جمهوری اسلامی،دارای جایگاه واقعی وتعریف شده ای درقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بودوهمانطورکه امام خمینی میفرمودنددرراس امورقرارداشت.این جایگاه مرهون اموری بودکه یکی ازآنهابه رئیس‌آن مربوط میشد.آیت الله هاشمی رفسنجانی به دلیل شخصیت کم نظیری که داشت،به مجلس اعتبارداده بودوالبته این اعتبارتامجلس ششم تاحدودی پابرجاماند.متاسفانه ازمجلس هفتم به بعد،مجلس جایگاه خودرابتدریج ازدست دادوسیرنزولی آن تاامروزادامه یافته بطوری که اکنون نه تنهادرراس امورنیست،بلکه درهیچیک ازامورنقش تاثیرگذاری ندارد.
ریاست برچنین مجلسی آش دهن سوزی نیست که تلاش برای رسیدن به آن قابل قبول باشد.البته اگرکسانی بخواهندازعنوان ریاست قوه مقننه بهره برداری کنند،میتوان تلاش انهارادرک کردولی این ان چیزی نیست که درنظام جمهوری اسلامی برای قوه مقننه درنظرگرفته شده است.
طرفه اینکه درگرماگرم جنگ قدرت مدعیان ریاست مجلس،عده ای ازمنتخبان که منتطرورودبه مجلس یازدهم هستند،درحالی که تمام افکارونیروهامصروف مقابله باکروناست،درنامه ای به انتقادازشرایط اقتصادی کشورمی پردازندورسانه ملی نیزگوئی میخواهدخبرپیروزی بردشمنان غدارخارجی رابه سمع ونظرمردم برساند،آن راباآب وتاب میخواند!وقتی این نامه دیشب ازرسانه ملی خوانده میشد،یادآن چندباصطلاح اقتصاددان مجلس هفتم افتادم که باپوشش "تثبیت قیمت ها'طرح دقیق افزایش تدریجی قیمت سوخت رامتوقف کردندکه ضربه سختی به اقتصادکشورواردکردوبه اختراع یارانه هاتوسط دولت محبوب همان حضرات منجر شدووضعیت اسفباراقتصادی کنونی راپدیدآورد.
سخن اصلی بامنتخبان مجلس یازدهم اعم ازمدعیان ریاست ونویسندگان ان نامه اینست که هروقت مجلس یازدهم کارخودراشروع کرد،ابتدادومشکل آن مجلس راحل کنیدواگرموفق به انجام ان دوکارشدید،واردمباحث دیگرشوید.یکی ازآن دو مشکل اینست که چرامجلس درراس امورنیست وچه بایدکردکه جایگاه واقعی خودراپیداکند؟ومشکل دوم اینست که چرامجلس یازدهم،مجلس چهل ودودرصدی است ونمایندگان بسیاری ازشهرهاازجمله تهران،فقط باحدود۲۰درصدآراء مردم به مجلس راه یافته اند؟شمااگراهل خدمت باشید،قبل ازهرکاری درصددچاره جوئی برای حل این دومشکل ورساندن مجلس به جایگاه واقعیش برخواهیدآمدتاهیچکس نتواندبگویدحالاکه مجلس جایگاهی ندارد ،جنگ قدرت برسرریاست آن وتعیین تکلیف برای این وآن توسط نمایندگان، جنگ برسر هیچ است!
@JENewspaper


نظرات کاربران


@