مسیح مهاجری

حکمرانی واقعی

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۹ ۰۵-۰۱-۱۳۹۹

دیروزرئیس جمهورروحانی باگلایه ازوجودموانع برسرراه ترخیص کالاهاارگمرک کشور،گفت اینکه میگویند"هفت خوان"درست نیست بلکه هفتادخوان را باید طی کرد تا بتوان یک کالاراازگمرک ترخیص کرد. مشابه همین گلایه راوزیربهداشت وسایرمسئولین اجرائی درموردبی توجهی عده ای ازمردم به توصیه های ستادملی مبارزه باکرونادارند.آنهامیگویندعلیرغم توصیه ها،عده ای به جای درخانه ماندن به سفریاخریدویاپارک هامیروندوبااین کارهابه گسترش زنجیره ویروس کرونادامن میزنند. نوع سخن گفتن آقای رئیس جمهوروسایرمسئولین بگونه ایست که گوئی کاری ازآنهابرای مقابله بااین پیچ وخم های اداری وتخلفات برنمیآیدومثلایک فرشته نجات بایدازآسمان بیایدتااین مشکلات راحل کند!چنین روشی بهیچوجه برای یک حکمرانی قانونی ومشروع قابل قبول نیست ومردم نمیتوانندمستمع این گلایه هاباشندو ویروس کروناهم مشغول تاخت وتازدرکشورباشد. شایددرشرایط عادی بتوان روش تسامحی راتاحدودی پذیرفت ولی وقتی جان میلیون هاانسان درخطر است،این قبیل گلایه هامسموع نیست وانتظارمردم اینست که دولت باقاطعیت عمل کند.

تبریز امروز:

دیروزرئیس جمهورروحانی باگلایه ازوجودموانع برسرراه ترخیص کالاهاارگمرک کشور،گفت اینکه میگویند"هفت خوان"درست نیست بلکه هفتادخوان را باید طی کرد تا بتوان یک کالاراازگمرک ترخیص کرد.
مشابه همین گلایه راوزیربهداشت وسایرمسئولین اجرائی درموردبی توجهی عده ای ازمردم به توصیه های ستادملی مبارزه باکرونادارند.آنهامیگویندعلیرغم توصیه ها،عده ای به جای درخانه ماندن به سفریاخریدویاپارک هامیروندوبااین کارهابه گسترش زنجیره ویروس کرونادامن میزنند.
نوع سخن گفتن آقای رئیس جمهوروسایرمسئولین بگونه ایست که گوئی کاری ازآنهابرای مقابله بااین پیچ وخم های اداری وتخلفات برنمیآیدومثلایک فرشته نجات بایدازآسمان بیایدتااین مشکلات راحل کند!چنین روشی بهیچوجه برای یک حکمرانی قانونی ومشروع قابل قبول نیست ومردم نمیتوانندمستمع این گلایه هاباشندو ویروس کروناهم مشغول تاخت وتازدرکشورباشد.
شایددرشرایط عادی بتوان روش تسامحی راتاحدودی پذیرفت ولی وقتی جان میلیون هاانسان درخطر است،این قبیل گلایه هامسموع نیست وانتظارمردم اینست که دولت باقاطعیت عمل کند.برای حفاظت ازجان مردم بایدمقررات دست وپاگیررادور زد،بایدجلوی مسافرت هاراباقاطعیت گرفت وبایدممنوعیت ورودبه پارکهاوسایراماکن عمومی راگرفت. دولت اکنون ازهمراهی تمام نهادهاو ارگان هاونیروهای نظامی وانتظامی برخورداراست وهیچ مشکلی برای اجرائی کردن تصمیمات ستادملی مبارزه باکروناندارد.چندروزدیگرعده ای ممکن است بخواهندبه بهانه۱۳بدر به پارک ها وجاده هاوکوه ودشت بروند و زحمات طاقت فرسای پزشکان وپرستاران وسایرکسانی که برای مهارکروناتلاش کرده اندرا برباد بدهند.دولت نبایدبه توصیه اکتفاکندبلکه بایدباقاطعیت برخوردکندومانع تخلفات شود.انتظارنداریم مثل بعضی کشورهای اروپایی متخلفین راجریمه کنیدولی این راهم درست نمیدانیم که به توصیه اکتفاکنیدوبرای اجرای تصمیماتتان ضامن اجرایی‌ درنظرنگیرید.شمامسئول جان مردم هستیدوبایدبرای انجام این وظیفه،قاطعانه عمل کنید.حکمرانی واقعی یعنی این.


نظرات کاربران


@