اروپا

تراژدی کرونا در ایتالیا

تاریخ انتشار : ۰۵:۲۴ ۰۴-۰۱-۱۳۹۹

تبریز امروز: پزشک ها خسته هستند، بعضی ها بیمار شده اند و به خانه هایشان منتقل شده اند و الان اقوامشان در وضع بدی هستند. بیمارستان ها جا ندارند و پزشک ها مسئول شده اند تا انتخاب کنند به کدام بیمار خدمات درمانی بدهند. ارتش هم وارد عمل شده تا جسد ها را از شهر ها بیرون ببرد.

تبریز امروز:

 

تبریز امروز: پزشک ها خسته هستند، بعضی ها بیمار شده اند و به خانه هایشان منتقل شده اند و الان اقوامشان در وضع بدی هستند. بیمارستان ها جا ندارند و پزشک ها مسئول شده اند تا انتخاب کنند به کدام بیمار خدمات درمانی بدهند. ارتش هم وارد عمل شده تا جسد ها را از شهر ها بیرون ببرد.

مردم در قرنطینه به سر می برد ، دورکاری و هدایت کار از منزل اساس فعالیت شغلی شده است. 

 

نظرات کاربران


@