اریش ازر هنرمند آلمانی

قصه های من و بابام - کمک بابام در انجام تکالیف

تاریخ انتشار : ۰۹:۵۹ ۱۰-۱۲-۱۳۹۸

از مدرسه که رسیدم تا آخر شب مشغول نوشتن تکالیفم بودم ، آخر شب بابام که متوجه کلافه بودنم شده بود از من خواست تا در حل تمرین ها به من کمک کند، حل تکالیف مدرسه به پایان رسیده بود و ما خوابیدیم . فردا صبح آقای معلم وقتی تکالیف ما را نگاه می کرد از من پرسید این ها را خودت انجام داده ای و من هم گفتم نه آقای معلم ! بابام تکالیف من را انجام داده است.

تبریز امروز:

 کمک بابام

از مدرسه که رسیدم تا آخر شب مشغول نوشتن تکالیفم بودم ، آخر شب بابام که متوجه کلافه بودنم شده بود از من خواست تا در حل تمرین ها به من کمک کند، حل تکالیف مدرسه به پایان رسیده بود و ما خوابیدیم . فردا صبح آقای معلم وقتی تکالیف ما را نگاه می کرد از من پرسید این ها را خودت انجام داده ای و من هم گفتم نه آقای معلم !  بابام تکالیف من را انجام داده است. 

 
وقتی مدرسه تعطیل شد آقای معلم از من خواست تا با من به خانه ی ما بیاید ، وقتی با او به منزل رسیدیم ، زنگ در خانه را زدیم و بابام در خانه را باز کرد و آقای معلم با نشان دادن دفتر تمرینات من و اشتباه های بابام ، او را تنبیه کرد.
 
 
 
اریش ازر  هنرمند آلمانی
متن : توفیق وحیدی آذر

نظرات کاربران


@